(I proces)Vedtægter for Foreningen Gøl Bådens Træskibslaug

§1: Navn, hjemsted og adresse.

Foreningens navn er Gøl Træskibslaug

Skibets hjemsted er Gjøl

Foreningen er ejer af skibet “Gøl” af Gjøl

Foreningens adresse er: Gjøl Havn 3D, 9440 Aabybro

§ 2: Formål

Foreningens  formål  er at  restaurere, bevare, vedligeholde  og drive  motorjagten “Gøl” fra 1908, som et kulturhistorisk minde om fragt- og passagerfarten mellem Gjøl og Aalborg. Dette som et sejldygtigt bevaringsværdigt motorjagt til glæde  for deltagerne, mangfoldige almennyttige formål som udflugter, læringsaktiviteter, foreningssejladser og lignende og  alle  som  støtter bevaringen af gamle sejlskibe.

(Ændring af vedtægter eller opløsning af  Foreningen kan gennemføres, hvis  2/3  af dens stemmeberettigede  medlemmer stemmer herfor på  en generalforsamling. Opnås  der ikke stemmemajoritet  kan forslaget  ved en  efterfølgende  generalforsamling vedtages  ved simpelt stemmeflertal  blandt  de  fremmødte. Eventuelt  overskud/formue/materiel  efter  tilbagebetaling af A  medlemmernes  engangsindskud overdrages  ved opløsning  af foreningen  til  lignende  almennyttige  formål  i  Thisted Kommune  efter foreningens  eg et  valg.. )

§3: Driftsudgifter

De  faste  driftsudgifter omfatter vedligehold, kajleje,  medlemskab af Træskibsforeningen, drift  af hjemmeside  og forsikring. De  variable  driftsudgifter  omfatter elforbrug, dieselforbrug, småudskiftninger  af grej  under sejlads og havneleje  i  gæstehavne  i  det  omfang, der ikke  er tale  om frihavn. De  faste  driftsudgifter skal  dækkes  af alle  foreningens  medlemmer igennem  et  fastsat månedligt  bidrag fra  hvert  enkelt  medlem  og ved dagsbetaling for sejllads. De  variable  udgifter fordeles  efter forbrug, dvs. forholdsmæssigt  i  forhold  til  det  enkelte  medlems  deltagelse  i  sejladser med Gøl Båden.

§4: Årlig generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der holdes en årlig generalforsamlingen inden udgangen af marts  måned.  Generalforsamlingen indkaldes  med mindst  tre  ugers  varsel  ved opslag på  foreningens  website  og på  facebookgruppens side. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest  2 uger inden generalforsamlingen. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen via Nyhedsbrev i medlems systemet og offentliggjort på foreningens hjemmeside. Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
  4. Fastsættelse af årskontingent (og bådtilskud)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuel

Der skal udarbejdes beslutningsreferat. Referatet tilsendes medlemmerne via medlems systemet og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen har følgende opgaver: 

1.  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for foreningens  drift herunder at  foreningens  medlemmer ved brug  af båden sikrer sig, at  der er mindst en ,af bestyrelsen og godkendt  skipper ombord.

2. Bestyrelsen fastsætter det  årlige  kontingent/medlemsbidrag  til  de  faste  driftsudgifter, og den daglige  betaling pr. sejldag til  delvis  dækning af de  faste  driftsudgifter og fuld dækning af de  variable  driftsudgifter ud fra  et  budget, udarbejdet  af foreningens  bestyrelse.

3.  Generalforsamlingen godkender foreningens årsregnskab og budget  for det  kommende  år.

§5: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv aktive medlemmer med bopæl på Gjøl eller med særlig tilknytning til Gøl Båden. Valgperioden er 2 år. I lige kalenderår er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige kalenderår er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.  Foreningen tegnes  af to personer:  Formand og næstformand (kassere). Der gives  fuldmagt  til kasserer til  oprettelse  og administration af konto med  netbank for indbetalinger og afholdelse  af driftsomkostninger. Bestyrelsen varetager foreningens  daglige  drift, herunder administration  af foreningens  hjemmeside  med kalender og status  over  skibets  position, antal  ombordværende  og diverse  aktiviteter.

§6: Medlemskab

Alle  kan søge  om  medlemskab. Kontingent  betales forud og opkræves umiddelbart efter den årlige generalforsamling.   betalt  inden generalforsamling, hvis  ikke  har man ingen stemmeret  og  er betragtet  som  udmeldt.

A Medlemskaber: Kræver enstemmig godkendelse af bestyrelsen.  A giver ret  til,  at  planlægge  og udføre  en sejlads  som  skipper i  overenste medlemmer. A medlemsskab kræver derudover en større engangsindbetaling. I  tilfælde  af udmeldelse  eller eksklusion indenfor det  første  år har man ret  til  at få  80% tilbagebetalt  umiddelbart  derefter afhængig  af kassebeholdningen.  Efte r det  første  år reduceres  det  indskudte  beløb hvert  år med 25%  af det  indskudte  beløb. B kræver enstemmig godkendelse  af samtlige  Aog B– og C medlemskab og C medlemmer,  men gir første  ret  til  at deltage  i  sejladser hvis  der er plads  efter først  til  mølle princippet  (tilmelding er bindende økonomisk), samt  pligt  til  at  deltage  i  vedligehold og  tilrigning og afrigning årligt. Æresmedlemmer har samme  rettigheder og pligter som  A-– minimum  8  timer medlemmer men betaler ingen kontingent. Kun A,B,C og æresmedle mmer har stemmeret. Støttemedlemmer(Dmedlemskab) har ingen pligter men ret  til  at  deltage  i  en eller flere  sejladser,hvis  der er plads  og skipperen ombord tillader det. A,B,C eller æresmedlemmer må  invitere  gæster med ombord hvis  der er plads. Medlemmer h ar forret  frem  for gæster. Medlemmet  er garant  for at  gæsten betaler den fastsatte dagspris  på  den pågældende  tur. Pensionistmedlemmer kan deltage  i  sejladser hvis  der er plads  til halv ”bådpenge”.

§7 Eksklusion Bestyrelsen kan  ekskludere  et  medlem  pga iøvrigt  er  en belastning for fællesskabet.

§8 Hjemsted kontingentrestanceuansvarlig opførsel  ombord eller Foreningen er hjemmehørende  i  Thisted Kommune  på  Nordhavnsvej  1 Kajplads  100. Formand  :  Michael  Winther Næstformand:  Kasper Brandi  Pedersen Kasser:  Ingeborg Winther Sekretær:  Leif Pedersen Best.medlem:  Karl  G. Villesen Suppl.:Martin Søe Suppl.:Mathias  Winther