GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG

Første tur med Gøl Båden, en fantastisk dag.

Referat fra generalforsamlingen 2020

Referat af generalforsamling ved Gøl Bådens Træskibslaug (GBTL)

Tirsdag den 8. september kl. 19:00 2020, Gjøl kro

Dagsorden iflg. vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent   

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

4. Fastsættelse af årskontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent: Ca. 25 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev indledt med at formanden Søren Petersen bød velkommen. På vegne af bestyrelsen foreslog formanden Sigurd Christensen som dirigent og Jane Palsgård Nørgaard som referent. Dette blev enstemmigt godkendt. Sigurd kunne herefter fastslå at generalforsamlingen trods Covid19, var rettidigt og lovligt indkaldt iht. foreningens vedtægter ved annoncering om indkaldelse og angivelse af dagsorden på www.goelbaaden.dk. Bestemmelserne for, hvem der er stemmeberettiget blev gennemgået.

 

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år for Gøl Bådens Træskibslaug blev fremlagt af formand Søren Petersen.

 

Formandens beretning:

Meget vand er strømmet igennem Limfjorden og mange timers arbejde er brugt, siden sidste generalforsamling.

2019

Januar påbegyndte vi klædning med hjælp af Han Herred Havbåde og det gik helt efter planen, med masser af frivillige hænder til at montere plankerne, når Torben havde tilpasset dem.

Den 17. januar måtte vi desværre sige farvel til Anders, som havde været vores skibstømrer siden 2015

Kræften tog ham, inden han skulle til at gå og hygge sig med Hanne. En varm tanke til hele familien herfra.

Sidste planke blev monteret den 26. februar, til stor bevågenhed fra presse og tilskuere, endnu et mål var nået.

Vi havde sneget os med til Tall Ship Race i Allborg, dog ikke med båden, men med et par pavilloner og nogle fisk, som vi godt nok ikke måtte sælge, men der røg da lidt under bordet og mange gæster hilste på.

Oktober/november gik med kalfatring, igen med hjælp fra Han Herred Havbåde. Herefter blev skroget pudset ned og fik en gang maling, nu kunne vi rigtig se, at det blev til en båd, som snart kunne komme i vandet.

2020

I marts kom corona og vi holdt en lille pause på værftet, men vi havde jo bestemt dato for søsætning, så lige pludselig var vi i fuld gang igen. Foråret var kommet og nu kunne der males igennem. Keld og Niels Christian udgjorde et fantastisk team og vi kan nu nyde resultatet.

April: ny mast måtte hentes hos Mette Glarborg, da den oprindelige blev for tynd. Heldigvis var Mette med på en bytter, og hun fik den første mast til Glarborgen og vi fik en ny stamme med hjem. Nils Kristensen gik i gang med arbejdet og pludselig var den klar til lak og knop. Mast og bom ligger bare og venter på at blive monteret.

Den 25. juni var endnu en milepæl nået, da båden skulle ud fra hallen og med stor akkuratesse blev den løftet bid for bid, op på den hjemmelavede vogn og så var den klar til at køre ud i moder natur.

Den 26. juni kom den store kran fra NH Løft sammen med en blokvogn og efter en hurtig kop kaffe og planlægning, blev båden løftet op på blokvognen, surret fast og gjort klar til køreturen til Gjøl havn. Pga. forsamlingsforbud turde vi ikke annoncere søsætningen, for så ville vi risikere en bøde, hvis politiet skulle dukke op.

Ved ankomst til havnen kunne vi godt se, at nyheden var kommet rundt i byen, mange folk var samlet for at se den smukke båd ankomme og blive løftet i havnen.

Vi havde på opfordring indkøbt godt med dykpumper, lænsepumpe og masser af savsmuld, til når vandet fossede ind i sprækkerne imellem plankerne. Båden fik vand under sig og kranen skulle nu holde den, så vi kunne gøre pumperne klar, men der kom intet vand ind, ikke engang lænsepumpen blev testet. Godt arbejde af de frivillige, som havde fuget så godt og vandet flittigt hver uge.

Den 20. august skulle motoren startes op og folk fra Grenå Motorsamling kiggede motoren efter og gav den et skud trykluft. ”Tøf tøf” pruttede den og sorte røgringe steg op af den store skorsten. Den gik som en drøm, men stævnrør og motor skulle justeres, før vi kunne komme ud og sejle. De frivillige gik straks i gang med at løsne motor og hæve den, så den passede med stævnrør, nu er den klar til finjustering og opstart igen. Lørdag den 5. september kom Grenå Motorsamling igen og motoren blev startet op og vi havde den første prøvesejlads.

Fremtidens opgaver:

-          Kommende ting vi skal have lavet, før vi kan komme ud og sejle:

-          Mast og bom monteres

-          Ballast som vi er i gang med at støbe

-          Flytning fra værftet til på Gjøl havn, hvor vi har købt et grejhus og fået plads til en container i kroens have

-          Indhente tilbud på el, navigation, sikkerhedsudstyr, vintertelt til båden, lave fisk osv.

Vi forventer sejlads med medlemmer i sommeren 2021.

En stor tak til de frivillige, som har brugt over 2.000 timer hvert år, Snedker Snild for produktion af fisk og Karlo for de ca. 1.200 billeder han har tage med sin iPad.

Tak til NH Løft, for sponsorat af løft og transport til havnen.

Tak til Cembrit for sponsorat af ballast.

Tak til Mette Glarborg for træ til master.

Tak til de mange fonde, som tilsammen har doneret ca. 1 mio. kroner i 2019 og 2020.

Tak til alle som har bidraget til at få GØL tilbage i Gjøl havn igen.

 

Der var enkelte opklarende spørgsmål til beretningen vedr. hvordan bestyrelsen forholder sig til at arbejdet omkring båden vil ændre karakter fra opbygning til mere drift og hvorledes dette arbejde ind tænkes fremadrettet. Bestyrelsen er bekendt med de ændrede opgaver og ved at der er behov for et nyt medlemsystem, flere indsatser til at generere indtægt til drift af båden, herunder vedligeholdelse, samt øget information til medlemmer. Alt sammen opgaver som kalder på nye arbejdsgange. Der vil tilmed forsat være mange byggeopgaver i færdiggørelsen og vedligeholdelsen fremadrettet. Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul over forventede- og vedligeholdelsesopgaver og der er indhentet tilbud på et nyt medlemsystem samt hjemmeside pt.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse: Regnskabet for Gøl Båden blev fremlagt af revisor Henning Pedersen. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger til regnskabet jf. Henning. Ida Rytter fremlagde budgettet for 2020 i hovedtal.

Regnskabet og budget blev godkendt.

 

4. Fastlæggelse af årskontingent: Bestyrelsen indstillede at kontingenter for Gøl Bådens Træskibslaugs medlemmer er som følger:

Aktive medlemmer 250 kr. pr. pers.

Aktive medlemmer 400 kr. pr. par

Støttemedlemmer 100 kr. pr. pers.

Junior medlemskaber (0-18 år) 50 kr. pr.pers

Kontingentet for 2020 er allerede opkrævet, så ovenstående kontingentsatser er gældende fra 2021. De foreslåede kontingenter blev vedtaget.

 

5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

6. Valg til bestyrelse og suppleanter: Bestyrelsen består af syv personer, hvoraf der var fire bestyrelsespladser på valg.

På valg for 2 år var:

Søren Petersen (ønskede genvalg)

Jesper J. Rasmussen (ønskede genvalg)

Kaj Graver (ønskede genvalg)

Hans J. Pedersen (ønskede ikke genvalg)

 

Valg af suppleanter for 1 år:

1. sup. Gert Andersen (ønskede genvalg)

2. sup. Jørgen L. Jørgensen (ønskede genvalg)

 

Som erstatning for det udtrædende bestyrelsesmedlem, Hans J. Pedersen, blev Per Brag indstillet til valg til bestyrelsen og blev valgt. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

 

7. Valg af revisor: BDO v/Henning Pedersen blev foreslået genvalgt og blev valgt. 

 

8. Eventuelt: Svend Flyvbjerg bad om ordet og afrundende en bevægende aften med følgende lykønskning til alle omkring Gøl Båden.

”Jeg har ikke nogen bemærkninger under eventuelt, men vil ønske jer tillykke med søsætningen og det flotte resultat af genopbygningen, så hun nu igen ligger her smukt i havnen, nøjagtig som hun så ud da hun blev leveret til Peters bedstefar.

Det har været spændende at følge arbejdet og med jeres kærlighed til skibet, har jeg også fået bekræftet, hvad jeg egentlig altid har vidst, nemlig at man sagtens kan nære stor kærlighed til et skib. Hun er i høj grad levende og kan nogle gange også være uforudsigelig.

Trods modgang da i mistede Jesper, jeres idemand bag projektet, og som jeg ved, I tænker på i denne tid, så har I med sammenhold og jernvilje gennemført dette store og flotte arbejde.

Tak for en lokalhistorie som vil række mange generationer frem, især om Gølbåden, men også om en tid, hvor Limfjorden var en vigtig transportvej for hele landsdelen.

Da jeg så søsætningen og Gerts flotte akrobatiske øvelse, for derved at undgå at falde i vandet, så kom jeg i tanke om en lignende situation på Gølbåden, som på dette tidspunkt dog hed Svend, og som endte med vandgang.

Jeg var som barn med ombord da Svend bl.a. også var dykkerbåd. Vi lå på siden af et stort skib, som havde været grundstødt og skulle dykkerundersøges. Min far slæbte en tung pumpe hen ad dækket, fik overbalance og faldt i vandet, og det var INDEN han havde fået dykkerdragt på. Han var dog hurtig oppe igen. Det eneste han sagde det var ÆRGELIGT AT MINE CIGARETTER BLEV VÅDE.

Tak for ordet.”

 

Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afrundet af Søren Petersen, som takkede Svend for ordene, Sigurd fordi han igen i år ville lede slagets gang samt takkede alle for deltagelse og hyggeligt samvær.

Generalforsamlingen afsluttes.

 

Referent: Jane Palsgård Nørgaard

Velkommen til vores hjemmeside

Gøl Båden er tilbage i havnen

26. juni 2020 blev dagen vi har ventet på. Grundet Covid19 måtte flytningen foregå uden officielle festligheder i dag, men vi ser frem til at dele glæden når båden står helt færdig og klar til sejlads. Rigtig  mange fantastiske mennesker på tværs af alder har gennem årene bidraget med passion, viden og interesse for båden og resultatet ses i dag, hvor Gøl Båden ligger flot og vuggende i havnen. Hold øje med hjemmesiden og Facebook, vi glæder os til at vise båden frem ved den kommende officielle festlighed og åben båd arrangementer. Værftets adresse

      GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG
     Bjergets Vej 64, Gjøl, 9440 Aabybro

HUSK KONTINGENT FOR 2020

200 kr. For aktive medlemmer

100 kr. For passive medlemmer

Skriv e-mail adresse i indbetaling

CVR Nr. 34406200

Konto : Nordjyske Bank
7454  0001082249 

Mobile Pay 78640


https://www.facebook.com/Goelbaaden  Hjemmesider opdateret 26.6.2020        


                
      

Børnenes bidrag er vigtig

Børnene skaber bro mellem Gøl Bådens fortid og fremtid 

Elever fra Gjøl Skole har i 2019 igen gæstet båden og har kunnet finde viden, lege sig til fakta og ikke mindst komme med deres bud på, hvad Gøl Båden kan anvendes til i fremtiden. Deres bud kommer med i det videre arbejde og nogle af deres bud er f.eks. festlige badedage på fjorden, oplevelsesture for alle aldre, events for natteravne, en flydende skole, billedkunst på fjorden osv. Fremtiden byder jf. eleverne på uendelig mange oplevelser på havnen.

I 2017 gav 4. og 5. klasse på Gjøl Skole deres bud på, hvordan båden ville komme til at se ud og ikke mindst meldte flere sig til at sejle båden på ruter mellem Gjøl og Aalborg i fremtiden.

Børnenes bidrag er af stor betydning og deres spontanitet, glæde og naturlige nysgerrighed var og er inspirerende for alle omkring båden. Når børn gæster båden er der tid til fordybelse, tid til fortællinger og altid ny viden tilgængelig om fjordens biodirversitet, Gjøls historie, fakta om båden og skønne anedokter fra livet omkring Gøl Båden fra dengang den sejlede på fjorden.

Børn og unge har brug for naturen. Børn gror i natur! Derfor skal vi som de voksne i børnenes liv tage ansvar for, at der er gode rammer for at alle børn og unge får oplevelser med natur og friluftsliv. Gøl Båden vil gerne bidrage til at de næste generationer får mange naturoplevelser og har spændende og berigende rammer at dyrke deres naturforståelse og naturnysgerrighed i. 

 Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Jørgen Smed | Svar 23.08.2020 09.19

Hej med Jer!
Jeg ville gerne høre om man kan komme med på en sejltur, og hvad er prisen og hvornår
Vh en skibs tosset samler
Jørgen Smed

Søren 24.08.2020 14.16

Hej Jørgen
Du å meget gerne sende en forespørgsel på email til, goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren Petersen

Henny Præstegaard f. Poulsen | Svar 04.08.2020 09.55

Min bror (80 år - barnebarn) brækkede sit bækken i foråret. Jeg vil gerne glæde ham og hans kone med en tur i Gølbåden. Kan det lade sig gøre her i efteråret?

Søren Petersen 04.08.2020 12.53

Hej Henny
vi vil da gerne glæde hvis vi kan.
Du er velkommen til at finde en tid, som passer jer og skrive en e-mail til goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren 60922594

Kjeld Djernø | Svar 03.05.2020 17.13

Vedrørende foto af Gøl Båden i Teglgaardshavnen i 1908.
Billedet er taget i Nyhavn. Smeduens skorsten ses i baggrunden. Nyhavn og Gammel Havn opfyldtes i 1925.

Lars Borberg 23.11.2020 12.55

Kære Kjeld - tak for info. Vi får det præciseret! - VH Lars Borberg

Hans Chr. Kristensen | Svar 21.03.2019 09.34

Hej
Jeg har desværre ikke modtaget noget nyhedsbrev fra Jer ...
Venlig hilsen Hans (ordre nummer 693945)

Ida Rytter Jensen 21.03.2019 22.59

Hej - Vi udsender ind i mellem nyhedsbreve, men som oftest er det via facebooksiden, at vi formidler historier mv. Se venligst din mail.

Hanne Schmidt | Svar 11.04.2016 21.18

Jeg tegnede et sponsorabonnement og koebte en bog 27.08.15 og jeg har desvaerre intet hoert - og ikke modtaget bogen. Kundenummer 268843. Hoerer gerne fra jer! Min Morfar var Skipper paa Gjoelbaaden:)

Jørn Hjerresen 14.04.2016 22.06

Hej Hanne - Beklager den lange leveringstid, håber vor behagelige telefonsamtale har afklaret tingene. Bogen bliver afsendt i morgen.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 12:55

Kære Kjeld - tak for info. Vi får det præciseret! - VH Lars Borberg

...
15.09 | 22:44

Hej Poul_Erik
Jeg fik skrevet forkert adresse, den rigtige er goelbaaden@gmail.com
send gerne adresse, så følger jeg op vedr. medlemskab og bog.
Vh
Søren

...
14.09 | 11:01

Hvor kan jeg se om jeg er medlem. Jeg har ikke modtaget noget ang. medlemskab?
Jeg sendte min mailadresse til Søren, er bogen om Gøjbåden i restordre?
Venligst

...
24.08 | 14:16

Hej Jørgen
Du å meget gerne sende en forespørgsel på email til, goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren Petersen

...
Du kan lide denne side