Velkommen til Gøl Bådens Træskibslaug

Generalforsamling 2021

Lørdag d.29.05.2021 kl. 10.00-11.30
Sted: Gjøl Kro 

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

4. Fastsættelse af årskontingent

5. Indkomne forslag

6. Beslutning om ændringer i vedtægterne:
Vedtægtsændringerne ses nedefor, så alle medlemmer er bekendt med
ændringsforslagene inden generalforsamlingen jf. vedtægterne.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor

9. Udnævnelse Jf. vedtægterne. Der udnævnes æresmedlemmer, som har
ydet en særlig værdifuld og igangsættende indsats.

10. Eventuelt

Der udarbejdes et beslutningsreferat. Referatet tilsendes
medlemmerne senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest to
uger før generalforsamlingen.

Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance og
som har været aktivt medlem i mindst 12 måneder.

Referatet kan offentliggøres i foreningens nyhedsbrev og på
Foreningens hjemmeside.

Grundet Covid19 afholdes generalforsamlingen udendørs og det forventes at
mundbind anvendes i overensstemmelse med kroens anvisninger.

På glædelig gensyn
Gøl Bådens Træskibslaug
GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG
Vedtægter
af
29. april 2021

Vedtægter for Foreningen : Gøl Bådens Træskibslaug.

1: Navn, hjemsted og adresse.

Foreningens navn er Gøl Bådens Træskibslaug
Skibets hjemsted er Gjøl
Foreningen er ejer af skibet ”GØL” af Gjøl
Foreningens adresse er : Gjøl Havn 3D, 9440 Aabybro

2: Formål

Det er foreningens formål at restaurere og bevare motorjagten ”GØL” fra 1908 som et kulturhistorisk minde om
fragt- og passagerfarten mellem Gjøl og Aalborg.

Skibet ønskes ført tilbage til sin oprindelige form i fuld sødygtig stand i løbet af en årrække. Formålet med restaureringen er at bevare et maritimt kulturminde, styrke sammenholdet på Gjøl, samt at genskabe et fartøj som
kan benyttes til mangfoldige almennyttige formål såsom udflugter, ungdoms projekter, skolesejladser, foreningssejladser og lignende. ”GØL” skal være hjemmehørende i Gjøl Havn med sejladsområde på Limfjorden.

Det er foreningens hensigt, at restaureringen er et projekt som varetages af frivillig arbejdskraft under kyndig ledelse
og vejledning af professionel bådebygger. Foreningen er åben over for eventuelt samarbejde med kommunen om
arbejdsprojekter for unge ledige.

Formålet søges tilgodeset ved, at medlemmerne efter evne :

- Dels fysisk eller økonomisk støtter det praktiske bevaringsarbejde på Gøl Båden
- Dels hjælper med at klarlægge skibets historie som et led i skibsfartens historie eller
- Søger støtte, donationer og bidrag fra private, firmaer, fonde, stat og kommune til restaureringen.

3: Medlemmerne

A: Optagelse, rettigheder og forpligtelser:

Som aktivt medlem optages enkeltpersoner på mindst 18 år. Dog optages enkeltpersoner under 18 år som
Juniormedlemmer.

Som støttemedlem optages enkeltpersoner, firmaer og foreninger. Støttemedlemmerne kan støtte foreningen ved at yde økonomisk eller andre bidrag til foreningens arbejde, eller ved at deltage i det praktiske restaurerings – og
vedligeholdelsesarbejde. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, som har ydet en særlig værdifuld og igangsættende indsats. Æresmedlemmer har ingen forpligtelser, men har ret til at deltage i foreningens aktiviteter. Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

B : Eksklusion

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer, der skylder mere end et halvt års kontingent. I særlige tilfælde kan eksklusion i øvrigt finde sted efter bestyrelsens skøn. Den ekskluderede har i så
tilfælde ret til at få eksklusionen taget op til drøftelse på en generalforsamling. Pågældende skal orienteres om denne ret ved eksklusionen.

4: Økonomi

Regnskabsåret går fra 01.01. til 31.12

Årskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen
Årskontingentet betales forud og opkræves umiddelbart efter den årlige generalforsamling.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling i revideret tilstand. Til revision vælger generalforsamlingen en offentlig godkendt revisor.
Bestyrelsen kan vælge at lade kassererfunktionen udført af en person udenfor bestyrelsen.

5: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Der skal ske skriftlig indkaldelse senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen, enten ved fremsendelse af nyhedsbrev, offentliggørelse på foreningens hjemmeside, eller ved
opslag i Gjøl Brugs.

Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance (og som har været aktiv i mindst 12 måneder).

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, når bestyrelsen eller 5 aktive medlemmer ønsker det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter :

1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
4: Fastsættelse af årskontingent
5: Indkomne forslag
6: Valg af bestyrelse og suppleanter
7: Valg af revisor
8: Eventuelt

Der skal udarbejdes beslutningsreferat. Referatet tilsendes medlemmerne senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Referatet kan offentliggøres i foreningens nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside.

6: Medlemsmøde

Medlemsmødet afholdes i løbet af året efter behov. Der indkaldes til mødet senest 3 dage før afholdelsen.

Medlemsmøderne er det forum, hvor bestyrelsen forelægger årets planer for vedligeholdelsesaktiviteter og kulturaktiviteter, samt planlægger, koordinerer og følger op på løbende aktiviteter.

Bestyrelsen kan efter behov danne og nedlægge arbejdsgrupper, som består af en tovholder, samt én eller flere af medlemsskaren.

7: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer med bopæl på Gjøl eller med særlig tilknytning til Gøl Båden. Valgperioden er 2 år. I lige kalenderår er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige kalenderår er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, jf. pkt. 4.

Formanden og næstformanden tegner foreningen i fællesskab.

Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har pligt til løbende at arbejde for skibets vedligeholdelse og restaurering, der skal ske under videst mulig hensyntagen til håndsværkmæssig kvalitet og æstetik. Bestyrelsen skal udarbejde program over, hvad der skal
ske med skibet.

8: Lovændringer og opløsning

Vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de er vedtaget.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved ophævelse af foreningen skal foreningens formue anvendes til almennyttige formål af
maritim karakter på Gjøl.

Ændringsforslag:
I § 1: Foreningens adresse ændres til: Gjøl Havn 3D, 9440 Aabybro
I § 3a tilføjes: Dog optages enkeltpersoner under 18 år som Juniormedlemmer.
I §5 fjernes følgende: ”og som har været aktiv i mindst 12 måneder” fra sætningen: Stemmeret har kun aktive
medlemmer uden kontingentrestance og som har været aktiv i mindst 12 måneder.

Ændringsforslag er angivet med kursiv i teksten ovenfor.

Medlemskab 2021


Støt båden- bliv medlem!

Mød op onsdage fra kl. 9 - 13

Klik her og støt Gøl Båden:   Kontingenter 

Aktive medlemskab 250 kr. pr. pers. 

(Aktiv medlemskab 400 kr. pr. par)

Passiv støttemedlemskab 100 kr. pr. pers. 

Juniormedlemskab 50 kr. pr. pers. (0-18 år)Besøg os på Facebook:   
      

En flot bog om Gøl Båden

Gøl - båden, der vendte tilbage til sin ø. 

Af Lasse Borberg & Troels Tejlgaard

Bogen kan købes i Gjøl Brugs eller via nedenstående link. 
Vi sender gerne bogen, mod at du betaler omkostningerne der er forbundet hermed. Skriv ved bestillingen i noten, hvis du vil have bogen tilsendt. Alternativt kan bogen afhentes hos Gøl Bådens Træskibslaug efter aftale, ring til Peter på 40777494 når du har købt bogen.

Køb bogen her, klik på linket:

Børnenes bidrag er vigtig


Børnene skaber bro mellem Gøl Bådens fortid og fremtid 

Elever fra Gjøl Skole har i 2019 igen gæstet båden og har kunnet finde viden, lege sig til fakta og ikke mindst komme med deres bud på, hvad Gøl Båden kan anvendes til i fremtiden. Deres bud kommer med i det videre arbejde og nogle af deres bud er f.eks. festlige badedage på fjorden, oplevelsesture for alle aldre, events for natteravne, en flydende skole, billedkunst på fjorden osv. Fremtiden byder jf. eleverne på uendelig mange oplevelser på havnen.

I 2017 gav 4. og 5. klasse på Gjøl Skole deres bud på, hvordan båden ville komme til at se ud og ikke mindst meldte flere sig til at sejle båden på ruter mellem Gjøl og Aalborg i fremtiden.

Børnenes bidrag er af stor betydning og deres spontanitet, glæde og naturlige nysgerrighed var og er inspirerende for alle omkring båden. Når børn gæster båden er der tid til fordybelse, tid til fortællinger og altid ny viden tilgængelig om fjordens biodirversitet, Gjøls historie, fakta om båden og skønne anedokter fra livet omkring Gøl Båden fra dengang den sejlede på fjorden.

Børn og unge har brug for naturen. Børn gror i natur! Derfor skal vi som de voksne i børnenes liv tage ansvar for, at der er gode rammer for at alle børn og unge får oplevelser med natur og friluftsliv. Gøl Båden vil gerne bidrage til at de næste generationer får mange naturoplevelser og har spændende og berigende rammer at dyrke deres naturforståelse og naturnysgerrighed i. 

 Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Jørgen Smed | Svar 23.08.2020 09:19

Hej med Jer!
Jeg ville gerne høre om man kan komme med på en sejltur, og hvad er prisen og hvornår
Vh en skibs tosset samler
Jørgen Smed

Søren 24.08.2020 14:16

Hej Jørgen
Du å meget gerne sende en forespørgsel på email til, goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren Petersen

Henny Præstegaard f. Poulsen | Svar 04.08.2020 09:55

Min bror (80 år - barnebarn) brækkede sit bækken i foråret. Jeg vil gerne glæde ham og hans kone med en tur i Gølbåden. Kan det lade sig gøre her i efteråret?

Søren Petersen 04.08.2020 12:53

Hej Henny
vi vil da gerne glæde hvis vi kan.
Du er velkommen til at finde en tid, som passer jer og skrive en e-mail til goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren 60922594

Kjeld Djernø | Svar 03.05.2020 17:13

Vedrørende foto af Gøl Båden i Teglgaardshavnen i 1908.
Billedet er taget i Nyhavn. Smeduens skorsten ses i baggrunden. Nyhavn og Gammel Havn opfyldtes i 1925.

Lars Borberg 23.11.2020 12:55

Kære Kjeld - tak for info. Vi får det præciseret! - VH Lars Borberg

Hans Chr. Kristensen | Svar 21.03.2019 09:34

Hej
Jeg har desværre ikke modtaget noget nyhedsbrev fra Jer ...
Venlig hilsen Hans (ordre nummer 693945)

Ida Rytter Jensen 21.03.2019 22:59

Hej - Vi udsender ind i mellem nyhedsbreve, men som oftest er det via facebooksiden, at vi formidler historier mv. Se venligst din mail.

Hanne Schmidt | Svar 11.04.2016 21:18

Jeg tegnede et sponsorabonnement og koebte en bog 27.08.15 og jeg har desvaerre intet hoert - og ikke modtaget bogen. Kundenummer 268843. Hoerer gerne fra jer! Min Morfar var Skipper paa Gjoelbaaden:)

Jørn Hjerresen 14.04.2016 22:06

Hej Hanne - Beklager den lange leveringstid, håber vor behagelige telefonsamtale har afklaret tingene. Bogen bliver afsendt i morgen.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 12:55

Kære Kjeld - tak for info. Vi får det præciseret! - VH Lars Borberg

...
15.09 | 22:44

Hej Poul_Erik
Jeg fik skrevet forkert adresse, den rigtige er goelbaaden@gmail.com
send gerne adresse, så følger jeg op vedr. medlemskab og bog.
Vh
Søren

...
14.09 | 11:01

Hvor kan jeg se om jeg er medlem. Jeg har ikke modtaget noget ang. medlemskab?
Jeg sendte min mailadresse til Søren, er bogen om Gøjbåden i restordre?
Venligst

...
24.08 | 14:16

Hej Jørgen
Du å meget gerne sende en forespørgsel på email til, goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren Petersen

...
Du kan lide denne side