Vedtægter

§1: Navn, hjemsted og adresse

Foreningens navn: Gøl Bådens Træskibslaug

Skibets Hjemsted: Gjøl

Foreningen er ejer af skibet ”Gøl” af Gjøl

Foreningens adresse: Gjøl Havn 3D, 9440 Aabybro

§2: Formål

Foreningens formål er at restaurere, bevare, vedligeholde og drive motorjagten “Gøl” fra 1908, som et kulturhistorisk minde om fragt- og passagerfarten mellem Gjøl og Aalborg. ”Gøl” skal være hjemmehørende i Gjøl Havn med sejlområde fortrinsvis på Limfjorden. Formålet er at bevare et maritimt kulturminde, styrke sammenholdet på Gjøl samt at genskabe et fartøj som kan benyttes til mangfoldige almennyttige formål.

Gøl skal fungere som en sejldygtig bevaringsværdig motorjagt til glæde for medlemmer, mangfoldige almennyttige formål som udflugter, læringsaktiviteter, foreningssejladser og lignende.

Der er foreningens hensigt, at restaureringen er et projekt som varetages af frivillig arbejdskraft under kyndig ledelse og vejledning af professionelle bådebyggere. Foreningen er åben over for eventuelt samarbejde med kommunen om udviklingsprojekter.

Formålet søges tilgodeset ved, at medlemmerne efter evne:

 • Dels fysisk eller økonomisk støtter det praktiske bevaringsarbejde på Gøl Båden
 • Dels bidrager til foreningens administrative opgaver
 • Dels hjælper med at klarlægge og formidle skibets historie som led i skibsfartens historie
 • Dels søger støtte, sponsorer og bidrag fra private, firmaer, fonde, stat og kommune til restaureringen.

§3: Medlemskaber

A: Optagelse, rettigheder og forpligtelser

Som aktivt medlem optages enkeltpersoner på mindst 18 år. Dog optages enkeltpersoner under 18 år som juniormedlemmer uden stemmeret. Aktive medlemmer kan deltage i alle foreningens aktiviteter og deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret.

Som støttemedlem optages enkeltpersoner. Støttemedlemmerne kan støtte foreningen ved at yde økonomisk eller andet bidrag til foreningens arbejde, eller ved at deltage i det praktiske restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Til æresmedlem kan udnævnes personer, som har ydet en særlig værdifuld og igangsættende indsats. Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. De deltager på lige fod med et aktivt medlem.

B: Eksklusion

I særlige tilfælde kan eksklusion finde sted efter bestyrelsens skøn. Den ekskluderende har i så tilfælde ret til, at få prøvet eksklusionen ved først kommende generalforsamling. Pågældende skal orienteres om denne ret ved eksklusionen.

§4: Økonomi

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Årsregnskabet fremlægges den ordinære generalforsamling.

Stk.3.  Årskontingentet størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Årskontingentet betales      forud og opkræves umiddelbart efter den årlige generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.5. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.6. Regnskabet revideres af de to på generalforsamlingen valgte revisorer.

§5: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der holdes en årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned.  Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside www.goelbaaden.dk, i Daglig Brugsen Gjøl og på foreningens facebookside. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 2 uger inden generalforsamlingen. Stemmeret har kun aktive medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
 4. Fastsættelse af årskontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af to revisorer
 8. Eventuel

Der skal udarbejdes beslutningsreferat. Referatet tilsendes medlemmerne via medlemssystemet og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§6: Medlemsmøde

Medlemsmøder afholdes i løbet af året efter behov. Der indkaldes til møder senest 3 dage før afholdelsen. Medlemsmøderne er det forum, hvor bestyrelsen forelægger årets planer for vedligeholdelsesaktiviteter og kulturaktiviteter, samt planlægger, koordinerer og følger op på løbende aktiviteter. Bestyrelsen kan efter behov danne og nedlægge arbejdsgrupper, som består af tovholder, samt en eller flere af medlemsskaren.

§7: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv aktive medlemmer med bopæl på Gjøl eller med særlig tilknytning til Gøl Båden. Bestyrelsen ar ansvarlig for foreningens drift, at båden er bemandet med en besætning godkendt af bestyrelsen, samt at foreningens medlemmer er registreret.

Valgperioden er 2 år. I lige kalenderår er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige kalenderår er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere en første og anden suppleant. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem. Foreningen tegnes af to personer:  Formand og næstformand. Kassereren behøver ikke, at være medlem af bestyrelsen. Der gives fuldmagt til kasserer til oprettelse og administration af konto med netbank for indbetalinger og afholdelse af driftsomkostninger.

Bestyrelsen har pligt til løbende at arbejde for skibets vedligeholdelse og restaurering, der skal ske under videst mulig hensyntagen til håndværksmæssig kvalitet og æstetik.

§8: Vedtægtsændring og opløsning

Vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de er vedtaget.