Generalforsamling

Generalforsamling 2019

 

Referat af generalforsamling ved Gøl Bådens Træskibslaug (GBTL)

Tirsdag den 19. marts kl. 19:00 2019 på Torpet 22

Dagsorden iflg. vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent    

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

4. Fastsættelse af årskontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent: Ca. 20 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev indledt med at formanden Søren Petersen bød velkommen. På vegne af bestyrelsen foreslog formanden Sigurd Christensen som dirigent og Jane Palsgård Nørgaard som referent. Dette blev enstemmigt godkendt. Sigurd kunne herefter fastslå at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt iht. foreningens vedtægter ved annoncering om indkaldelse og angivelse af dagsorden på www.goelbaaden.dk.Bestemmelserne for, hvem der er stemmeberettiget blev gennemgået.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år for Gøl Bådens Træskibslaug blev fremlagt af formand Søren Petersen.

Beretningen blev fremlagt med stor respekt for alle frivilliges arbejde og en gennemgang af årets mange initiativer omkring muliggørelsen af restaureringen af Gøl Båden. 

Der var et enkelt spørgsmål til beretningen vedr. valget af en 2-bladet skrue, fremfor en original 3-bladet skrue. Valget om at anvende en 3-bladet skrue er godkendt af Skibsbevaringsfonden.  

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. Regnskabet for Gøl Båden blev fremlagt af revisor Henning Pedersen. Der var ingen kritiske bemærkninger til regnskabet jf. Henning. Henning gennemgik det reviderede regnskab for 2018 i hovedtal. Regnskabet viser et mindre underskud på 8.855 kr. mod 38.793 kr. i 2017. Gøl Bådens Træskibslaug har aktiver for 2.066.585 kr., hvoraf den likvide beholdning udgør 12.503 kr. Henning italesatte at der er en stigning i medlemskontingenter fra 6.300 kr. i 2017 til 7.900 kr. i 2018. Ligeledes anerkendes stigningen i øvrige aktiviteter som udgør 43.592 kr. i 2018, dette blandt andet ved salg af træfisk med logo. Kasserer Ida Rytter fremlagde budget for 2019, som er identisk med budgettet for 2018.

Der blev spurgt til om der evt. er en tilbagebetaling til Skibsbevaringsfonden og om de kortfristede gældsforpligtelser på 430.573 kr. kan betales. Lånet fra Skibsbevaringsfonden skal ikke indfries, men derimod har de pant i båden. De 430.573 kr. er betalt ved fondsmidler og med 120.000 kr. fra kassekreditten. Der er yderligere 350.000 kr. i fondsmidler undervejs.

Regnskabet og budget blev godkendt.

4. Fastlæggelse af årskontingent. Bestyrelsen indstillede at kontingenter for Gøl Bådens Træskibslaugs medlemmer forbliver uændret dvs. på 200 kr. Det foreslåede kontingent blev vedtaget.

5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg til bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen består af syv personer, hvoraf der var tre bestyrelsespladser på valg. På valg var Gert Andersen (genopstillede), Jørgen L. Jørgensen (genopstillede), Peter Rodkjær (genopstillede) og to suppleanter. Bestyrelsen har tilsagn fra Ida Rytter og Jane Palsgård Nørgaard som begge ønsker at stille op til bestyrelsen. Med 5 kandidater og 5 pladser fordelt på 3 pladser i bestyrelsen og 2 som suppleanter tilkendegav Jørgen L. Jørgensen og Gert Andersen at de gerne vil anvende deres kandidatur som suppleanter. De tre nye pladser i bestyrelsen de næste 2 år er som følger: Ida Rytter, Peter Rodkjær og Jane Palsgård Nørgaard. Suppleanter for 1 år af gangen er Jørgen L. Jørgensen og Gert Andersen. 

7. Valg af revisor. Henning Pedersen modtog genvalg. 

8. Evt. Der blev spurgt til fremtidsplanerne og eventuelle planlagte aktiviteter omkring båden. Fremadrettet fortsættes arbejdet med fondssøgning og derudover er der igangsat en proces rettet mod bådens fremtid i havnen, blandt andet med udgangspunkt forløbet med 4.-6. klasses fremtidsønsker for båden. Der arbejdes endvidere der på et medlemsmøde til efteråret, åbent hus arrangementer, deltagelse ved The Tall Ship Race mm. Der arbejdes på at skabe et ”arbejdsrum” for fondaansøgninger og de mange andre administrative opgaver, svarende til arbejdet på værftet omkring båden. Alle med interesse for at bidrage til dette administrative arbejdsrum er velkomne på lige fod med arbejdet på værftet. Ida Rytter har i en længere periode varetaget mange administrative opgaver og dette store arbejde blev italesat med en tak. 

Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afrundet af Søren Petersen, som takkede Sigurd fordi han igen i år ville lede slagets gang samt takkede alle for deltagelse og hyggeligt samvær. 

Generalforsamlingen afsluttes. 

Referent: Jane Palsgård Nørgaard

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 12:55

Kære Kjeld - tak for info. Vi får det præciseret! - VH Lars Borberg

...
15.09 | 22:44

Hej Poul_Erik
Jeg fik skrevet forkert adresse, den rigtige er goelbaaden@gmail.com
send gerne adresse, så følger jeg op vedr. medlemskab og bog.
Vh
Søren

...
14.09 | 11:01

Hvor kan jeg se om jeg er medlem. Jeg har ikke modtaget noget ang. medlemskab?
Jeg sendte min mailadresse til Søren, er bogen om Gøjbåden i restordre?
Venligst

...
24.08 | 14:16

Hej Jørgen
Du å meget gerne sende en forespørgsel på email til, goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren Petersen

...
Du kan lide denne side