Generalforsamling

Referat af generalforsamling ved Gøl Bådens Træskibslaug (GBTL)

Lørdag den 29. maj 2021 kl. 10:00 2021, Gjøl kro

Dagsorden iflg. vedtægter

1. Valg af dirigent og referent   

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

4. Fastsættelse af årskontingent

5. Indkomne forslag

6. Beslutning om ændringer i vedtægterne

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor

9. indstilling til udnævnelse jf. vedtægterne

10. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent og referent: Ca. 17 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev indledt med at formand Per Brag bød velkommen. På vegne af bestyrelsen foreslog formanden Sigurd Christensen som dirigent og Jane Palsgård Nørgaard som referent. Dette blev enstemmigt godkendt. Sigurd kunne herefter fastslå at generalforsamlingen, trods Covid19, var rettidigt og lovligt indkaldt iht. foreningens vedtægter ved annoncering om indkaldelse og angivelse af dagsorden på www.goelbaaden.dk og mail. Bestemmelserne for, hvem der er stemmeberettigede blev gennemgået.

 

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år for Gøl Bådens Træskibslaug blev fremlagt af formand Per Brag

 

Formandens beretning: Året der gik.

 

Bestyrelsen

Vores tidligere formand Søren Petersen, der i den forløbne til har ydet en stor indsats for foreningen, måtte desværre sygemelde sig på ubestemt tid d. 14.12.2020, og dermed trække sig som formand og fra bestyrelsen. Stor tak til Søren for indsatsen.

 

Bestyrelsen indkaldte derfor 1. suppleanten Gert Andersen og konstituerede sig ifølge foreningens vedtægter på bestyrelsesmødet d. 18.02.2021, hvor jeg tiltrådte som formand. Peter Rodkjær fortsætter som næstformand, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er; Kaj Graver, Ida Rytter Jensen, Jørgen L Jørgensen, Jane Palsgård, Gert Andersen, og Peter Rodkjær. Jørgen L. Jørgensen er 1. suppleant, og deltager efter bestyrelsens ønsker i alle bestyrelsesmøder.

 

Valg til bestyrelsen (2 år)

•        Ida Rytter Jensen på valg

•        Jane Palsgård Nørgaard på valg

•        Peter Rodkjær på valg

 

Valg til bestyrelsen (1 år)

•        Gert Andersen (idet han indtræder i stedet for Søren Petersen)

 

Suppleanter: (1 år)

•        Jørgen L. Jørgensen

 

Derfor er der seks poster på valg. Ida Rytter Jensen ønsker ikke genvalg, Jane Palsgård modtager genvalg, Peter Rodkjær modtager genvalg, Gert Andersen modtager genvalg og Jørgen L. Jørgensen modtager genvalg.

 

Ida Rytter Jensen har også meddelt bestyrelsen af hun ikke ønsker at fortsætte i efter denne generalforsamling hvorfor der skal vælges et nyt medlem af bestyrelsen, bestyrelsen foreslår Niels Christian Andersen.

 

Vi i bestyrelsen vil gerne takke Ida for en kæmpe indsats for GBTL, og ønsker hende al mulig lykke fremover.

 

Restaurering

Som det jo er alle bekendt lykkedes det os – til trods for alle udfordringer - at få Gøl søsat for lige nøjagtig et år siden på denne dato. Dette var en stor dag for os alle. Siden da har vi på grund af Covid-19 måttet lade en stor del af arbejdet på båden ligge i dvale, for at beskytte alle vores frivillige. Det lykkedes dog af sejle en enkelt tur i september 2020 – hvor det i øvrigt regnede det meste af turen - for at afprøve maskine, skrue, samt manøvrering. En rigtig fin tur – båden sejlede fantastisk, til trods for at der stadig ikke var lagt ballast i. Motor osv. gik også fint, der manglede lidt justeringer hist og her, men alt i alt en super fin dag.

 

Båden blev pakket ind i december – og arbejdet har- som beskrevet ovenfor ligget stille hen over vinteren. Onsdagsholdet har dog mødtes for at tage vinterpresenningen af – det kunne gøres til trods for restriktionerne.

 

Prøvesejladsen sidste år viste et behov for justering der krævede at skibet kom på land, vi lavede derfor en aftale med beddingen i Løgstør, samt med Grenaa Motorsamling. Den 26. april var der afgang fra Gjøl, for en samling glade frivillige, og med en ledsagebåd sejlet at en af lodserne på Limfjorden, bare for nu ak være sikker. Turen gik fint, Gøl sejlede som en drøm, ca. 8 knob når det gik bedst, og vi sejlede i Løgstør ret ind på beddingsvognen. De frivillige gjorde et stort rykke arbejde under opholdet, roret blev taget af, således at akslen kunne trækkes, så Motorsamlingen kunne justere omstyringen, båden blev ligeledes malet i bunden, og er nu klar til endnu en tørn. Under opholdet i Løgstør blev båden ligeledes målt af en autoriseret måler, dette arbejde forventes at være afsluttet inden for kort tid.

 

Båden blev sat i vandet d. 30. april, og var ligesom sidste år fuldstændig tæt. Vi sejlede retur til Gjøl d. 1. Maj i noget helt fantastisk vejr hvor vi havde rig lejlighed til at afprøve motor, samt omstyring – nu virker alt perfekt.

 

I øjeblikket arbejder vi med at få mast og bom klar til montering, vi regner med at det sker inden for kort tid. Derefter skal vi arbejde med at få apteringen færdiggjort, installere el, indkøbe udstyr, samt installere brandslukningsanlæg i maskinrummet.

 

Vi skal også udarbejde sikkerhedsinstrukser, samt begynde på undervisning af bådførere således at der er flere der kan sejle med båden.

 

Vi regner med at kunne tage på ture på fjorden i denne sommer, selvom vi ikke er helt færdige.

 

Medlemssystemet ForeningLet er indkøbt og skal sikre at alle medlemmer får medlemsnumre, automatiske opkrævninger, nyhedsbreve direkte i postkasserne, fremtidige bookninger til sejladser og samtidig lette de administrative arbejdsgange. Al begyndelse tager tid, men det bliver helt sikkert godt. Alle medlemmer får et medlemsnummer som er personligt. Ring eller skriv endelig til Jane Palsgård Nørgaard, hvis oprettelsen via hjemmesiden driller eller for fornyelse af tidligere medlemskab. +45 29720025 medlem@goelbaaden.dk

 

Der skal her lyde en stor tak til alle medlemmer der støtter os, ikke kun ildsjælene der trofast møder op onsdag efter onsdag.

 

Sponsorer

Vi er taknemmelige for alle sponsorer, hver og en. I den nærmeste fremtid vil vi opsætte sponsorskilte på et skot i båden således at det bliver synliggjort hvem de er.

 

Fondsmidler

Vi har været begunstiger med midler fra en række fonde i fortiden, og er også bevilget støtte til den fortsatte proces med færdiggørelsen og udrustningen af båden.

 

Slutbemærkninger.

Til slut vil jeg endnu en gang takke alle de frivillige, en særlig tak til Snedker Snild (Bent) for de mange fisk der produceres, tak til Jytte vores kasserer, og tak til bestyrelsen. Ligeledes tak til alle sponsorer og fonde der har bistået os.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse: Regnskabet for Gøl Båden blev fremlagt af revisor Anette Frederiksen og godkendt. Kravene til revision bliver mere og mere omfattende, derfor er anbefalingen at vedtægterne ændres og man fremadrettet får to folkevalgte revisorer og en assistance erklæring fra en godkendt revisor.

Regnskabet og budget blev godkendt.

 

4. Fastlæggelse af årskontingent: Bestyrelsen indstillede følgende kontingenter for Gøl Bådens Træskibslaug for 2021:

Aktive medlemmer 250 kr. pr. pers.

Aktive medlemmer 400 kr. pr. par udgår

Støttemedlemmer 100 kr. pr. pers.

Junior medlemskaber (0-18 år) 50 kr. pr. pers

Kontingentsatser er gældende fra 2021. De foreslåede kontingenter blev vedtaget.

Bemærkning til bestyrelsens årskontingent. Det bør overvejes om hvorvidt, juniormedlemskaber har stemmeret. Forslaget kunne være at det tilføjes vedtægterne, at aktive medlemmer over 18 år har stemmeret. Dette punkt bringes videre til bestyrelsen.

 

5. Indkomne forslag: Bestyrelsen indstiller vedtægtsændringer jf. punkt 6 i dagsordenen.

 

6. Følgende vedtægtsændringerne blev vedtaget:

1: Navn, hjemsted og adresse.

Foreningens navn er Gøl Bådens Træskibslaug

Skibets hjemsted er Gjøl

Foreningen er ejer af skibet ”GØL” af Gjøl

Foreningens adresse er: Gjøl Havn 3D, 9440 Aabybro

Vedtægtsændringen blev godkendt

 

3: Medlemmerne

A: Optagelse, rettigheder og forpligtelser:

Som aktivt medlem optages enkeltpersoner på mindst 18 år. Dog optages enkeltpersoner under 18 år som

Juniormedlemmer.

 

Vedtægtsændringen blev godkendt

5: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Der skal ske skriftlig indkaldelse senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen, enten ved fremsendelse af nyhedsbrev, offentliggørelse på foreningens hjemmeside, eller ved opslag i Gjøl Brugs.

Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance (og som har været aktiv i mindst 12 måneder).

Vedtægtsændring blev godkendt

 

7. Valg til bestyrelse og suppleanter: Bestyrelsen består af syv personer, hvoraf der var fire bestyrelsespladser på valg. 

På valg for 2 år var:

Ida Rytter Jensen (ønskede ikke genvalg)

Jane Palsgård Nørgaard (ønskede genvalg)

Jesper Rasmussen er på valg i 2022 og ikke i 2021

Derimod er Peter Rodkjær (ønskede genvalg)

 

Særligt for i år.

Gert Andersen er som 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen i stedet for Søren Petersen og blev valgt for resten af Sørens Petersens periode dvs. Han er på valg i 2022.

 

Valg af suppleanter for 1 år:

1. sup. Gert Andersen (er indtrådt i bestyrelsen)

2. sup. Jørgen L. Jørgensen (ønskede genvalg)

 

Som erstatning for det udtrædende bestyrelsesmedlem, Ida Rytter Andersen, blev Niels Myrup Andersen indstillet til valg til bestyrelsen og blev valgt for 2 år. Som 2. suppleant tilkendegav Flemming Frøkjær at han gerne vil tilbyde sig og blev valgt for 1 år. Peter Rodkjær og Jane Palsgård Nørgaard blev genvalgt for 2 år.

 

8. Valg af revisor: BDO v/Anette Frederiksen blev foreslået genvalgt og blev valgt. 

 

9. Indstilling af æresmedlem til udnævnelse på generalforsamlingen.

Jf. vedtægterne pkt. 3. Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, som har ydet en særlig værdifuld og igangsættende indsats. Æresmedlemmer har ingen forpligtelser, men har ret til at deltage i foreningens aktiviteter. Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller Bent Nielsen. Bent Nielsen har med stor imødekommenhed, vedholdenhed og interesse for båden samt menneskerne omkring delt hans viden og passion for snedkerfaget gavmildt. Han opfandt Gøl Bådens træfisk, som i dag nærmest er et ikon for Gøl båden. Bent har åbnet sit værksted og med lune budt indenfor til mesterlære, vidensdeling og nyskabelse. Bestyrelsen oplever at Bent yder en særlig værdifuld og igangsættende indsats.

 

Bent Nielsen udnævnes som æresmedlem på generalforsamlingen. 

 

10. Eventuelt: Ingen punkter til eventuelt.

 

Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afrundet af Per Brag, som takkede Sigurd fordi han igen i år ville lede slagets gang samt takkede alle for deltagelse og hyggeligt samvær.

Generalforsamlingen afsluttes.

Referent: Jane

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 12:55

Kære Kjeld - tak for info. Vi får det præciseret! - VH Lars Borberg

...
15.09 | 22:44

Hej Poul_Erik
Jeg fik skrevet forkert adresse, den rigtige er goelbaaden@gmail.com
send gerne adresse, så følger jeg op vedr. medlemskab og bog.
Vh
Søren

...
14.09 | 11:01

Hvor kan jeg se om jeg er medlem. Jeg har ikke modtaget noget ang. medlemskab?
Jeg sendte min mailadresse til Søren, er bogen om Gøjbåden i restordre?
Venligst

...
24.08 | 14:16

Hej Jørgen
Du å meget gerne sende en forespørgsel på email til, goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren Petersen

...
Du kan lide denne side