Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Gøl Bådens Træskibslaug.

Torsdag den 1. marts kl. 19:00 i Natur - og Kulturcafeen på Gjøl Havn

Dagsorden :

                     1. Valg af dirigent og referent

                     2. Bestyrelsens beretning.

                     3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

                     4. Fastsættelse af årskontingent.

                     5. Indkomne forslag.

                     6. Valg af bestyrelse og suppleanter *

                     7. Valg af revisor.

                     8. Eventuelt.

 

* Valgene : På valg er Ivan Kristensen, Kaj Graver, Søren Petersen og Lars Borberg. Ivan Kristensen og Lars Borberg ønsker ikke genvalg. Derudover skal der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer ifølge vedtægterne sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 

Referat :

 

Valg af dirigent og referent : Formanden, Ivan Kristensen, bød velkommen. Han foreslog Sigurd Christensen som dirigent og Lars Borberg som referent. Sigurd og Lars blev valgt.

Sigurd fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet til formanden.

Beretning : Formanden, Ivan, aflagde bestyrelsens beretning med status for restaureringen, arbejdsprogram og information om status for finansieringen.

Han omtalte flytningen fra Breddamgaard i Torpet til den nye værkstedsbygning på Bjergets Vej 64 og glædede sig over den store, beredvillige frivillige indsats i forbindelse med flytningen, der således kom til at foregå smertefrit og programmæssigt.

Anpartskøbernes antal betyder i de efterfølgende år en beskeden kontingentindkomst, men man kan til gengæld glæde sig over en stor bred interesse for båden og arbejdet med den, både fra medlemmer og ikke - medlemmer, fra lokale og folk udefra. Der har været mange gæster, foreninger, grupper og enkeltpersoner. Det er ofte mærkbart, at medieomtale afspejles i interessen.

Restaureringsarbejdet : En stor del dæk og overbygning er næsten færdigt. Der er klar til at gå videre med ydre beklædning, og motoren er bestilt.

Aktuelt er arbejdet sat i stå på grund af manglende midler, men vi er dog så langt fremme, at det nok skal lykkes at gøre arbejdet færdigt, blot kan det være et spørgsmål om tidsplanen kan holdes.

Skibsbevaringsfonden har standset sine bidrag indtil der kan meldes "færdigt skrog" , helt efter reglerne - selv om det kan undre at fondens regler kræver, at det færdigklædte skib derved kommer til at stå længere end nødvendigt og tørre ind på land, en virkning, som "færdigt skrog" -kravet medfører. Men sådan er det altså sagde formanden.

Arbejdet med fondsansøgninger er intensiveret efter de seneste afslag. En ny fonds-gruppe er nedsat med Kirsten og Børge Lindegaard og Jørn Rytter som medlemmer. Lars Borberg og Ivan Kristensen er udtrådt af gruppen.

Formanden understregede igen vigtigheden af opmærksomhed omkring projektet. Alle på Gjøl kender til projektet, men det er vigtigt at der også kommunikeres længere ud. Interessen kommer, når informationerne kommer ud, sagde han.

Finansieringen : Den oprindelige forventning var, at vi skulle bruge ca. 3 mio. til restaureringen på baggrund af de oprindelige tilbud, der blev indhentet i projektets begyndelse. Det holder stadig. Det har været nødvendigt af bevillingstekniske grunde at dele projektet op i delprojekter, f.eks. "motor og aptering", fordi en del fondekræver specifik angivelse af formålet med netop deres bidrag.

Af de beregnede ca. 3 mio. kr. mangler der stadig ca. 1,2 mio. kr. Der er dog stadig lidt løse ender omkring værdien af frivillige timer og egne midler.

I det forløbne år er der også gennemført en række vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2017 og på en efterfølgende urafstemning. Sigurd Christensen havde gennemgået stemmetallene og medlemstallet og nåede frem til, at ændringerne kunne vedtages med 69,3 % af stemmerne.

Regnskabet blev fremlagt af foreningens revisor, Henning Pedersen.

Regnskabet godkendtes.

Budgettet for foreningens daglige drift fremlagdes af kasserer Jørn Hjerresen. Han pegede på underskuddet, forskellen mellem udgifter og indtægter - 26.000 kr. - som skal findes via andre aktiviteter end medlemskontingent og eksisterende fondsbevillinger, der er båndlagt til specifikke formål.

Det udløste en del debat med forslag om en række muligheder, der dog for de flestes vedkommende allerede har været prøvet, men bestyrelsen tog med glæde imod både ideerne og den optimisme, de signalerede. Der vil blive arbejdet videre med det hele.

Årskontingentet fastsattes uændret - 200 kr. for aktive, 100 kr for støttemedlemmer.

Forslag : Der var ingen indkomne forslag.

Valg : Ved bestyrelsesvalget fratrådte formanden Ivan Kristensen og sekretæren Lars Borberg. Børge Lindegaard og Anders Christensen blev foreslået som nye medlemmer. Begge valgtes ensstemmigt. Kaj Graver og Søren Petersen blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Hans Jørgen Pedersen og Gert Andersen.

Valg af revisor : Henning Pedersen genvalgtes som revisor.

Eventuelt : Under eventuelt præsenteredes et nyt medlem, Jesper Brochstedt, der er skibsfører og tilknyttet DTU-Aqua. Han erklærede sig meget interesseret i at være med som aktiv, specielt når skibet er i vandet og skal sejles.

Formand Ivan begrundede sin afsked med bestyrelsen og formandsposten med den personlige oplevelse, at han ikke har timer nok i døgnet til både et krævende formandskab og et krævende job. Men han erklærede sin fortsatte kærlighed til båden og engagement i projektet, men fremover som menigt medlem.

Lars Borberg begrundede sin fratræden med oplevelsen af, at han ikke synes, han gør den store gavn i bestyrelsen, men hellere vil bruge kræfterne på at arbejde med PR for båden, noget han i forvejen synes, han har gode erfaringer med. Ligeledes har han oplevet fonds- arbejdet som både frustrerende og uhåndterligt og håber, at de nye gruppemedlemmer vil være i stand til at gribe det bedre an. Også han er fortsat menigt medlem og føler varmt for projektet.

Lars Borberg, referent

Gjøl 03.03.2018

 

Konstituering :

Den nye bestyrelse var samlet ved båden lørdag formiddag den 03.03.2018 med et punkt på dagsordenen, nemlig konstituering. Herefter se den nye bestyrelse således ud :

Formand : Børge Lindegaard

Næstformand / Kasserer : Jørn Hjerresen

Sekretær : Søren Petersen

Bestyrelsesmedlem : Kaj Graver Christensen

Bestyrelsesmedlem : Peter Rodkjær

Bestyrelsesmedlem : Jørgen Lund Jørgensen

Bestyrelsesmedlem : Anders Christensen

1. Suppleant : Hans Jørgen Pedersen

2. Suppleant : Gert Andersen

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.04 | 18:36

Det ser hyggeligt ud . Træls villy og jeg ikke kom til Gjøl til den havnefest , det ville jeg gerne have været . Hilsen Inger fra Hals

...
28.04 | 18:25

Det lyder spændende Kurt , men ikke så spændende som projektet med den gamle træbåd fra Gjøl . Hilsen Inger

...
26.04 | 21:19

Jeg synes det er et spændende projekt. I kan læse om det i den næste udgave af Vort Eget Blad . Hilsen Inger

...
26.04 | 20:52

Det er jeg glad for Hanne . Jeg er fødtpå Gøl og døbt der ovre . Nu bor min datter og svigersøn der ovre det er hyggeligt .de hedder Tina og Thor grebjerg 33 .

...
Du kan lide denne side