Vedtægter

Vedtægter for Foreningen: GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG Pr. 29. Maj 2021  

 

Vedtægter for Foreningen: Gøl Bådens Træskibslaug.

 

1: Navn, hjemsted og adresse.

Foreningens navn er Gøl Bådens Træskibslaug

Skibets hjemsted er Gjøl

Foreningen er ejer af skibet ”GØL” af Gjøl

Foreningens adresse er: Gjøl Havn 3D, 9440 Aabybro

2: Formål

Det er foreningens formål at restaurere og bevare motorjagten ”GØL” fra 1908 som et kulturhistorisk minde om fragt- og passagerfarten mellem Gjøl og Aalborg.

Skibet ønskes ført tilbage til sin oprindelige form i fuld sødygtig stand i løbet af en årrække. Formålet med restaureringen er at bevare et maritimt kulturminde, styrke sammenholdet på Gjøl, samt at genskabe et fartøj som kan benyttes til mangfoldige almennyttige formål såsom udflugter, ungdoms projekter, skolesejladser, foreningssejladser og lignende. ”GØL” skal være hjemmehørende i Gjøl Havn med sejladsområde på Limfjorden.

Det er foreningens hensigt, at restaureringen er et projekt som varetages af frivillig arbejdskraft under kyndig ledelse og vejledning af professionel bådebygger. Foreningen er åben over for eventuelt samarbejde med kommunen om arbejdsprojekter for unge ledige.

Formålet søges tilgodeset ved, at medlemmerne efter evne:

-          Dels fysisk eller økonomisk støtter det praktiske bevaringsarbejde på Gøl Båden

-          Dels hjælper med at klarlægge skibets historie som et led i skibsfartens historie eller

-          Søger støtte, donationer og bidrag fra private, firmaer, fonde, stat og kommune til restaureringen.

3: Medlemmerne

A: Optagelse, rettigheder og forpligtelser:

Som aktivt medlem optages enkeltpersoner på mindst 18 år. Dog optages enkeltpersoner under 18 år som Juniormedlemmer.

Som støttemedlem optages enkeltpersoner, firmaer og foreninger. Støttemedlemmerne kan støtte foreningen ved at yde økonomisk eller andre bidrag til foreningens arbejde, eller ved at deltage i det praktiske restaurerings – og vedligeholdelsesarbejde. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, som har ydet en særlig værdifuld og igangsættende indsats. Æresmedlemmer har ingen forpligtelser, men har ret til at deltage i foreningens aktiviteter. Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

B: Eksklusion

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer, der skylder mere end et halvt års kontingent. I særlige tilfælde kan eksklusion i øvrigt finde sted efter bestyrelsens skøn. Den ekskluderede har i så tilfælde ret til at få eksklusionen taget op til drøftelse på en generalforsamling. Pågældende skal orienteres om denne ret ved eksklusionen.

4: Økonomi

Regnskabsåret går fra 01.01. til 31.12

Årskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen

Årskontingentet betales forud og opkræves umiddelbart efter den årlige generalforsamling.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling i revideret tilstand. Til revision vælger generalforsamlingen en offentlig godkendt revisor.

Bestyrelsen kan vælge at lade kassererfunktionen udført af en person udenfor bestyrelsen.

5: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Der skal ske skriftlig indkaldelse senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen, enten ved fremsendelse af nyhedsbrev, offentliggørelse på foreningens hjemmeside, eller ved opslag i Gjøl Brugs.

Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, når bestyrelsen eller 5 aktive medlemmer ønsker det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

4: Fastsættelse af årskontingent

5: Indkomne forslag

6: Valg af bestyrelse og suppleanter

7: Valg af revisor

8: Eventuelt

Der skal udarbejdes beslutningsreferat. Referatet tilsendes medlemmerne senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Referatet kan offentliggøres i foreningens nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside.

6: Medlemsmøde

Medlemsmødet afholdes i løbet af året efter behov. Der indkaldes til mødet senest 3 dage før afholdelsen.

Medlemsmøderne er det forum, hvor bestyrelsen forelægger årets planer for vedligeholdelsesaktiviteter og kulturaktiviteter, samt planlægger, koordinerer og følger op på løbende aktiviteter.

Bestyrelsen kan efter behov danne og nedlægge arbejdsgrupper, som består af en tovholder, samt én eller flere af medlemsskaren.

7: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer med bopæl på Gjøl eller med særlig tilknytning til Gøl Båden. Valgperioden er 2 år. I lige kalenderår er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige kalenderår er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, jf. pkt. 4.

Formanden og næstformanden tegner foreningen i fællesskab.

Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har pligt til løbende at arbejde for skibets vedligeholdelse og restaurering, der skal ske under videst mulig hensyntagen til håndsværkmæssig kvalitet og æstetik. Bestyrelsen skal udarbejde program over, hvad der skal ske med skibet.

8: Lovændringer og opløsning

Vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de er vedtaget.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved ophævelse af foreningen skal foreningens formue anvendes til almennyttige formål af maritim karakter på Gjøl.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 12:55

Kære Kjeld - tak for info. Vi får det præciseret! - VH Lars Borberg

...
15.09 | 22:44

Hej Poul_Erik
Jeg fik skrevet forkert adresse, den rigtige er goelbaaden@gmail.com
send gerne adresse, så følger jeg op vedr. medlemskab og bog.
Vh
Søren

...
14.09 | 11:01

Hvor kan jeg se om jeg er medlem. Jeg har ikke modtaget noget ang. medlemskab?
Jeg sendte min mailadresse til Søren, er bogen om Gøjbåden i restordre?
Venligst

...
24.08 | 14:16

Hej Jørgen
Du å meget gerne sende en forespørgsel på email til, goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren Petersen

...
Du kan lide denne side