GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG

"Gøl" med den gamle jernbanebro i baggrunden - dvs. før 1933

Velkommen til vores hjemmeside


Formålet med GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG er at restaurere og bevare fragt- og passagerbåden "Gøl" fra 1908
      GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG
     Bjergets Vej 64, Gjøl, 9440 Aabybro

Postadresse : Fjordgade 23, Gjøl 9440 Aabybro

CVR Nr. 34406200

Konto : Nordjyske Bank Reg. Nr.: 7454 Kto. Nr.: 0001082249


https://www.facebook.com/GoelbaadenHjemmesider opdateret 11.10.2017      

    

     Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2.3. 2017. Ændringerne fremgår herunder - bestyrelsens forslag er indskrevet med fed kursiv-skrift ved de relevante paragraffer:    
Vedtægter for Foreningen Gøl Bådens Træskibslaug.


1: Navn, hjemsted og adresse.

Foreningens navn er Gøl Bådens Træskibslaug.

Skibets hjemsted er Gjøl.

Foreningen er ejer af skibet ”Gøl” af Gjøl.

Foreningens adresse er: Torpet 22, Gjøl, 9440 Aabybro

Kassererens adresse.


2: Formål

Det er foreningens formål at restaurere og bevare motorjagten ”Gøl” fra 1908 som et kultur-

historisk minde om fragt- og passagerfarten mellem Gjøl og Aalborg.


Skibet ønskes ført tilbage til sin oprindelige form i fuld sødygtig stand i løbet af en årrække.

Formålet med restaureringen er at bevare et maritimt kulturminde, styrke sammenhholdet på

Gjøl; samt at genskabe et fartøj, som kan benyttes til mangfoldige almennyttige formål; så-

som udflugter, ungdomsprojekter, skolesejladser, foreningssejladser og lignende. ”Gøl”

skal være hjemmehørende i Gjøl Havn med sejladsområde i Limfjorden.


Det er foreningens hensigt, at restaureringen er et projekt som varetages af frivillig arbejds-

kraft under kyndig ledelse og vejledning af professionel bådebygger. Foreningen er åben

over for eventuelt samarbejde med kommunen om arbejdsprojekter for unge ledige.


Formålet søges tilgodeset ved at medlemmerne efter evne:

 • dels fysisk eller økonomisk støtter det praktiske bevaringsarbejde på Gøl Båden.

 • dels hjælper med at klarlægge skibets historie som et led i skibsfartens historie.

 • Eller søger støtte, donationer og bidrag fra private, firmaer, fonde, stat og kom-

 • mune til restaureringen.


3: Medlemmerne.

a: Optagelse, rettigheder og forpligtelser.

Som aktivt medlem optages enkeltpersoner på mindst 18 år.


Som støttemedlem optages enkeltpersoner, firmaer og foreninger. Støttemedlemmer kan

støtte foreningen ved at yde økonomisk eller andre bidrag til foreningens arbejde eller ved at

deltage i det praktiske restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde. Støttemedlemmer har ikke

stemmeret på generalforsamlingen.


Som ungdomsmedlem optages unge mellem 15 og 18 år. Ungsdomsmedlemmer er aktive

medlemmer som betaler halvt kontingent.

Denne sætning udgår.


Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, som har ydet en særlig værdifuld og igang-

sættende indsats. Æresmedlemmer har ingen forpligtelser; men har ret til at deltage i fore-

ningens aktiviteter. Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen efter indstilling fra

bestyrelsen.


b: Eksklusion.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer, der skyl-

der mere end et halvt års kontingent. I særlige tilfælde kan eksklusion i øvrigt finde sted ef-

ter bestyrelsens skøn. Den eksluderede har i så tilfælde ret til at få eksklusionen taget op til

drøftelse på en generalforsamling. Pågældende skal orienteres om denne ret ved eksklusio-

nen.


4: Økonomi.

Regnskabsåret går fra 01.01 – 31.12.


Kontingenternes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Årskontingentets


Årskontingentet betales forud og opkræves umiddelbart efter den årlige generalforsamling.


Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling i revideret tilstand. Til revision

vælger generalforsamlingen en offentlig godkendt revisor.


Bestyrelsen kan vælge at lade kassererfunktionen udføre af en person udenfor bestyrelsen.


5: Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Der skal ske skriftlig indkaldelse

senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.


Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlin-

gen.


Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være medlemmerne i hænde senest

3 dage før generalforsamlingen, enten ved fremsendelse af nyhedsbrev eller ved offentliggø-

relse på foreningens hjemmeside, eller ved opslag i Gjøl Brugs.


Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance og som har været aktiv i

mindst 12 måneder.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, når bestyrelsen eller 5 aktive

medlemmer ønsker det.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer.

 3. Formandens beretning.

 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

 5. Orientering om og godkendelse af eventuelle eksklusioner.

 6. Forslag til arbejdsprogram.

 7. Øvrige forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 8. Valg af bestyrelse.

 9. Valg af revisor.

 10. Eventuelt.


Dagsordenen ændres til:

1: Valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens/Formandens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

4: Fastsættelse af årskontingent

5: Indkomne forslag

6: Valg af bestyrelse og suppleanter

7: Valg af revisor

8: Eventuelt


Der skal udarbejdes beslutningsreferat. Referatet tilsendes medlemmerne senest 8 uger ef-

ter generalforsamlingens afholdelse.


Referatet kan offentliggøres i foreningens nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside


6: Medlemsmøde.

Medlemsmødet afholdes i løbet af året efter behov. Der indkaldes til mødet senest 3 dage

før afholdelsen.


Mødets dagsorden fastlægges af bestyrelsen.

Udgår


Medlemsmødet kan ikke træffe bindende beslutninger for foreningen.

Udgår


Medlemsmøderne er det forum, hvor bestyrelsen forelægger årets planer for ved-

ligeholdelsesaktiviteter og kulturaktiviteter; samt planlægger, koordinerer og følger

op på løbende aktiviteter

Bestyrelsen kan efter behov danne og nedlægge arbejdsgrupper, som består af en tov-

holder; samt én eller flere af medlemsskaren.


7: Driftsmøder.

Bestyrelsen indkalder med 2 ugers varsel til driftsmøde, således at dette kan afholdes

forud for store etaper af restaureringen.

Dette punkt udgår.


8: Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer med bopæl på Gjøl eller med særlig tilknytning

til Gjøl Båden. Valgperioden er 2 år. I lige kalenderår er fire bestyrelsesmedlemmer på

valg, og i ulige kalenderår tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.


På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter. Valgperioden er 1 år.

Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstforman og evt. kasserer, jf.pkt. 4.


Derudover vælges én med ansvar for koordinering af arbejdet, én med ansvar for PR,

information og medlemskontakt; samt én for donationer og søgning af midler i fonde,

firmaer og det offentlige.

Denne sætning udgår


Formanden og næstformanden tegner foreningen i fællesskab.


Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til

ekstraordinært bestyrelsesmøde.


Bestyrelsen har pligt til løbende at arbejde for skibets vedligholdelse og restaurering, der

skal ske under videst muligt hensyntagen til håndværksmæssig kvalitet og æstetik. Besty-

relsen skal udarbejde program over, hvad der skal ske med skibet.


9: Lovændringer og opløsning.

Til lovændringers gyldighed kræves, at de er vedtaget på generalforsamlingen af et fler-

tal på 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer; samt at de herefter er vedtaget

skriftligt af et flertal på 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Denne sætning ændres til:

Vedtægtændringer kan kun ændres med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på

en generalforsamling. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den gene-

ralforsamling, hvorpå de er vedtaget.


De samme afstemningsregler skal bruges ved eventuel ophævelse af foreningen. Ved op-

hævelse af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvilke lignende

formål formuen skal anvendes til, dog under iagttagelse af punkt 5.

Denne sætning ændres til:

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende ge-

neralforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved ophævelse af foreningen skal

foreningens formue anvendes til almen nyttige formål af maritim karakter på Gjøl.


--- oOo ---


                
      

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Hanne Schmidt | Svar 11.04.2016 21.18

Jeg tegnede et sponsorabonnement og koebte en bog 27.08.15 og jeg har desvaerre intet hoert - og ikke modtaget bogen. Kundenummer 268843. Hoerer gerne fra jer! Min Morfar var Skipper paa Gjoelbaaden:)

Jørn Hjerresen 14.04.2016 22.06

Hej Hanne - Beklager den lange leveringstid, håber vor behagelige telefonsamtale har afklaret tingene. Bogen bliver afsendt i morgen.

Charlotte Pedersen | Svar 20.01.2016 15.10

Hejsa!

Er medlem, men betalte kontant ved åbent hus sidste år, så jeg er noget i tvivl om hvad kontingenten er i år. Står ikke i husomdelte folder

Charlotte Pedersen 21.01.2016 11.54

Tusind tak for svaret Ida

Ida Rytter Jensen 20.01.2016 15.37

Hej Charlotte - jeg beklager at det ikke kom med. Det er 100 kr. som støttemedlem og 200 kr. som aktivt medlem.

per ekmann | Svar 03.11.2015 10.48

Jeg vil gerne kontaktes af 1 repræsentant fra bestyrelsen ved lejlighed. VH Per Ekmann - Uni-Chartering - telefon 60373957

Hardy Rom Poulsen | Svar 29.09.2015 17.01

Ejer af gølbåden var min farfar. Jeg har en gang sejlet med ham fra *Aalborg til Gøl, hvor min mor også var fra. Min mor var datter af Jens Rom.

JSJ | Svar 15.11.2013 16.10

Flere sponsorer muligvis på vej!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.04 | 18:36

Det ser hyggeligt ud . Træls villy og jeg ikke kom til Gjøl til den havnefest , det ville jeg gerne have været . Hilsen Inger fra Hals

...
28.04 | 18:25

Det lyder spændende Kurt , men ikke så spændende som projektet med den gamle træbåd fra Gjøl . Hilsen Inger

...
26.04 | 21:19

Jeg synes det er et spændende projekt. I kan læse om det i den næste udgave af Vort Eget Blad . Hilsen Inger

...
26.04 | 20:52

Det er jeg glad for Hanne . Jeg er fødtpå Gøl og døbt der ovre . Nu bor min datter og svigersøn der ovre det er hyggeligt .de hedder Tina og Thor grebjerg 33 .

...
Du kan lide denne side